Paryushan 2022

Paryushan 2022

2022-JVB-Orlando-Paryushan_Mahaparv-1
2022-JVB-Orlando-Paryushan_Mahaparv-2
2022-JVB-Orlando-Paryushan_Mahaparv-3

Under the spiritual guidance of

Samani Jin Pragyaji and Samani Kshanti Pragyaji

Aug 24 -31, 2022